Masz pytania? zadzwoń tel: 605 475 226 / 661 390 055

Polityka prywatności i RODO

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez CHH Optimum Tomasz Borkowski Marcin Rehan s.c.

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez naszą spółkę:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

Centrala Handlu Hurtowego Optimum Tomasz Borkowski Marcin Rehan s.c z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 116 nazywana dalej CHH Optimum.

 

1. W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a.) w celu niezbędnym do obsługi i realizacji usług sprzedaży i montażu produktów oferowanych przez spółkę CHH Optimum – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b.) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

c.) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na spółce CHH Optimum na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

e.) dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes spółki CHH Optimum (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,

f.) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki CHH Optimum, polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes szkoły (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a.) dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,

b.) podmioty świadczące na rzecz CHH Optimum usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,

c.) operatorzy pocztowi i kurierzy,

d.) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,

e.) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

3. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Pani/Pana usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną,
w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Pani/Pana przez spółkę CHH Optimum treści marketingowych – do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
w przypadku o którym mowa w pkt. 2 lit. d) powyżej – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną
w przypadku, o którym mowa w pkt. 2 lit. e) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

 

6. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych spółka CHH Optimum prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres: CHH Optimum Warszawa 00-716, ul Bartycka 116 lub elektronicznej (wiadomość email na biuro@4dom.eu).

 

7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

 

8. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży i/lub montażu. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez spółkę CHH Optimum jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży i/lub montażu.

 

 

DANE OSOBOWE

Przed podjęciem jakichkolwiek działań na naszej stronie internetowej prosimy o zapoznanie z dokumentem OBOWIĄZEK INFORMACYJNY- RODO

W trakcie odwiedzania naszej strony internetowej mogą zostać Państwo poproszeni o podanie niektórych danych osobowych. Informacje te podają Państwo dobrowolnie. Niepodanie przez Państwa informacji, o które prosimy spowoduje wstrzymanie przeprowadzanej czynności, dla której informacje te są niezbędne. Udzielone przez Państwa informacje traktowane są przez naszą firmę jako poufne i nie będą one udostępniane osobom trzecim. Odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Dane te będą wykorzystywane tylko i wyłącznie dla potrzeb technicznego zarządzania stronami internetowymi oraz obsługi klientów. Dane osobowe przekazywane są instytucjom i urzędom państwowym jedynie w przypadkach określonych w krajowych przepisach Prawnych obligujących do ich przekazania. Z wyjątkiem danych osobowych służących do Państwa identyfikacji, przetwarzanych zgodnie z wytycznymi oświadczenia o prywatności, nie traktujemy jak poufne i podlegające ochronie prawnej żadnych innych informacji nadsyłanych za pośrednictwem internetu.

LINKI

Witryna internetowa 4DOM zawiera łącza-linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe innych firm lub instytucji. Nie odpowiadamy za treść tych witryn oraz politykę prywatności stosowaną przez wydawców/właścicieli tych stron. Wchodząc na nie, użytkownik opuszcza witrynę 4DOM. CHH OPTIMUM s.c. nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z uzyskania informacji na stronach internetowych, do których linki zostały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej. W przypadku zamieszczenia na obcych stronach internetowych odnośnika do strony internetowej 4DOM , bez wymaganej zgody, firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody majątkowe i niemajątkowe wiążące się z uzyskanymi za pośrednictwem tych odnośników informacjami.

COOKIES

Jak większość stron internetowych nasza strona używa cookies – celem podnoszenia jakości naszych usług. Pliki cookies to małe pliki wysyłane do komputera Użytkownika w momencie wejścia na naszą stronę. Cookies nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika. Cookies rozpoznają tylko komputer, a nie konkretnego Użytkownika. Dane zbierane przez nas mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na naszej stronie internetowej, tworzenia statystyk dotyczących ruchu na stronie, wysokości sprzedaży oraz innych analiz umożliwiających identyfikacje trendów, uzupełniania oferty oraz ulepszania usług przez nas świadczonych. Użytkownicy, których dane zostaną użyte pozostaną anonimowi a informacje wygenerowane na ich podstawie nie będą przekazane podmiotom trzecim. Wchodząc na naszą stronę i korzystając z usług przez nas oferowanych wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych przez Ciebie informacji w sposób opisany powyżej.